Contoh Soal UAMBN SKI MTs Tahun 2020

Menulis-Online.Com - Soal UAMBN SKI MTs 2019 dan Kunci Jawabannya di bawah ini adalah Soal UAMBN untuk menghadapi UAMBN 2020. soal uambn ski mts 2019 dan kunci jawabannya, soal uambn SKI 2020, soal uambn SKI mts 2020, prediksi soal uambn SKI mts 2020, buku paket SKI kelas 11.

soal uambn ski mts 2019 soal uambn ski mts 2018 soal uambn ski ma 2018 soal uambn ski mts 2019 dan kunci jawabannya soal uambn ski ma 2019 dan kunci jawabannya soal uambn ski ma 2018 dan kunci jawabannya soal uambn ski mts 2018 dan kunci jawabannya contoh soal uambn ski ma 2019

11. Peristiwa yang melatar belakangi berdirinya dinasti bani Abbasiyah adalah ... .
A. Memerangi kaum Mawali untuk mengalahkan Bani Umayyah
B. Terbunuhnyan Marwan II sebagai tanda runtuhnya bani Umyyah
C. Menjadikan kota Bashrah sebagai pusat perencanaan pemberontakan
D. Propaganda Abu Muslim al-Khurasani menjadikan kota Damaskus pusat dakwah
Jawaban : B

12. Tokoh pendiri dan sekaligus Khalifah pertama Dinasti Abbasiyah adalah... .
A. Ibrahim al-Imam
B. Muhammad bin Ali
C. Abul Abbas as-Saffah
D. Abu Musllim al-Khurasani
Jawaban : C

13. Diantara khalifah terkenal pada masa dinasti Abbasiyah yang menjadikan Baghdad sebagai kota 1001 malam adalah ... .
A. Al Watsiq
B. Al Mutawakkil
C. Harun Ar-rasyid
D. Abul Abbas al Saffah,
Jawaban : C

14. Sistem perekonomian yang digunakan Bani Abbasiyah sehingga mengalami kemajuan pesat adalah... .
A. perindustrian, pelayaran, pertanian
B. pelayaran, pertanian, perdagangan
C. pertanian, perindustrian, perdagangan
D. peternakan, perindustrian, perdagangan
Jawaban : C

15. Di bawah ini salah satu kemajuan yang dicapai Dinasti Abbasiyah bidang kedokteran adalah ...
A. banyak pengobatan tradisional
B. sekolah-sekolah tinggi kedokteran didirikan
C. mentarif biaya yang tinggi untuk pengobatan
D. masa pemerintahan Khalifah al-Makmun sudah tersedia 800 dokter
Jawaban : B

16. Ilmuwan muslim ahli kedokteran yang memiliki karya Al-Qanun fi al Thib bernama….
A. Ibnu Musawah
B. Al Farabi
C. Avicenna
D. Ar-Razi
Jawaban : C

17. Perhatikan tokoh-tokoh berikut! 
(1) Imam Bukhari
(2) Hasan al Basri
(3) Imam Maliki
(4) Imam Muslim
Dari data di atas salah satu tokoh yang termasuk ilmu fiqih pada masa Dinasti Abbasiyah terdapat pada nomor....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Jawaban : C

18. Perhatikan tokoh-tokoh berikut! 
(1) Ibnu Jarir at-Thabari
(2) Fakhrudin Ar-Razi
(3) Jalaludin as-Suyuti
(4) Az-Zamakhsyari
Dari data di atas, ulama tafsir pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah terdapat pada….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (3) dan (4)
Jawaban : A

19. Shalahuddin Yusuf al-Ayyubi dilahirkan di daerah…. tahun ....
A. Tikrit, tepi sungai Tigris pada 1138M
B. Tikrit, tepi sungai Tigris pada 1238M .
C. Basrah, tepi sungai Tigris pada 1138M
D. Basrah, tepi sungai Tigris pada 1238M
Jawaban : A

20. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) lemahnya politik Dinasti Saljuk
(2) runtuhnya Dinasti Fatimiyah
(3) munculnya faham-faham sunni
(4) figur khalifah yang tidak tegas
Dari pernyataan di atas salah satu factor penyebab berdirinya Dinasti Al ayyubiyah terdapat pada….
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
Jawaban : B

Soal Berikutnya....